COMP: 64H43M

2017.10.22.SUN 4H44M

2017.10.23.MON 13H17M

2017.10.24.TUE 10H8M

2017.10.25.WED 9H53M

2017.10.26.THU 11H55M

2017.10.27.FRI 8H11M

2017.10.28.SAT 6H32M